Fox Johnston在悉尼设计巴尔曼室第

Fox Johnston在悉尼设计巴尔曼室第

编纂:Karev

  夹在十四间邻接房产中的这座巴尔曼室第 ,位于悉尼,由工人小屋改建而成 。这座室第由Fox Johnston出格设计,作为一系列开放封闭空间 ,用作年青家庭的现代恬静栖身空间。雕木修建体浮于一层之上,容纳主卧,浏览室/车库以及书房。

  社交区位于一楼 ,与室外空间极好相连 。设计师使用小石块最年夜化哄骗空间,在花圃以及室内栖身空间之间成立对于话,以孕育发生更年夜空间的假象。楼下客堂的室内以及室外空间 ,从另外一空间参与空间 ,将空间体积,光照,透风最年夜化。这座室第的可连续特色包孕可再生修建质料 ,自然透风体系以及地热体系 。

世预赛买球 - nba买球 - 世界杯买球 - 欧冠买球投注网站
【读音】:

biān zuǎn :Karev

  jiá zài shí sì jiān lín jiē fáng chǎn zhōng de zhè zuò bā ěr màn shì dì ,wèi yú xī ní ,yóu gōng rén xiǎo wū gǎi jiàn ér chéng 。zhè zuò shì dì yóu Fox Johnstonchū gé shè jì ,zuò wéi yī xì liè kāi fàng fēng bì kōng jiān ,yòng zuò nián qīng jiā tíng de xiàn dài tián jìng qī shēn kōng jiān 。diāo mù xiū jiàn tǐ fú yú yī céng zhī shàng ,róng nà zhǔ wò ,liú lǎn shì /chē kù yǐ jí shū fáng 。

  shè jiāo qū wèi yú yī lóu ,yǔ shì wài kōng jiān jí hǎo xiàng lián 。shè jì shī shǐ yòng xiǎo shí kuài zuì nián yè huà hǒng piàn kōng jiān ,zài huā pǔ yǐ jí shì nèi qī shēn kōng jiān zhī jiān chéng lì duì yú huà ,yǐ yùn yù fā shēng gèng nián yè kōng jiān de jiǎ xiàng 。lóu xià kè táng de shì nèi yǐ jí shì wài kōng jiān ,cóng lìng wài yī kōng jiān cān yǔ kōng jiān ,jiāng kōng jiān tǐ jī ,guāng zhào ,tòu fēng zuì nián yè huà 。zhè zuò shì dì de kě lián xù tè sè bāo yùn kě zài shēng xiū jiàn zhì liào ,zì rán tòu fēng tǐ xì yǐ jí dì rè tǐ xì 。

leave a comments

image